• to
 • 포크기타(초급반) 신청접수 상세보기
  • 강사 : 최희웅
  • 모집 : 10 / 16명
  • 대기모집 : 0 / 0명
  • 선정방법 : 선착순
  • 수강료 : 30,000원
  • 학기 : 2022년 (2기)
  • 접수 : 2022-05-23 ~ 2022-05-31
  • 교육 : 2022-06-07 ~ 2022-08-19
 • 명상호흡 모집마감 상세보기
  • 강사 : 박경민
  • 모집 : 12 / 12명
  • 대기모집 : 0 / 0명
  • 선정방법 : 선착순
  • 수강료 : 30,000원
  • 학기 : 2022년 (2기)
  • 접수 : 2022-05-23 ~ 2022-05-31
  • 교육 : 2022-06-07 ~ 2022-08-19
 • 라인댄스 모집마감 상세보기
  • 강사 : 김명숙
  • 모집 : 16 / 16명
  • 대기모집 : 0 / 0명
  • 선정방법 : 선착순
  • 수강료 : 30,000원
  • 학기 : 2022년 (2기)
  • 접수 : 2022-05-23 ~ 2022-05-31
  • 교육 : 2022-06-07 ~ 2022-08-19
 • 힐링댄스스포츠 모집마감 상세보기
  • 강사 : 조순자
  • 모집 : 16 / 16명
  • 대기모집 : 0 / 0명
  • 선정방법 : 선착순
  • 수강료 : 30,000원
  • 학기 : 2022년 (2기)
  • 접수 : 2022-05-23 ~ 2022-05-31
  • 교육 : 2022-06-07 ~ 2022-08-19
 • 플라워&피플요가 모집마감 상세보기
  • 강사 : 채송화
  • 모집 : 9 / 9명
  • 대기모집 : 6 / 0명
  • 선정방법 : 선착순
  • 수강료 : 30,000원
  • 학기 : 2022년 (2기)
  • 접수 : 2022-05-23 ~ 2022-05-31
  • 교육 : 2022-06-07 ~ 2022-08-19